Tue. Jul 14th, 2020

จัดสวนในบ้าน แต่งบ้าน ให้น่าอยู่

เคล็ดลับแต่งบ้าน แต่งห้อง จัดสวนในบ้าน รวมทุกเคล็ดลับบ้านสวย

การจัดสวนถาดที่ดี มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ

การจัดสวนถาดนั้นมีหลายรูปแบบ หลายประเภทแต่การจัดสวนถาดอย่างถูกต้องและสวยงามก็จะต้องมีหลักการที่ถูกต้องด้วย บาคาร่า 63 ว่าจะจัดให้เหมาะกับแต่ละประเภทยังไง 

หลักการทั่วไปในการจัดสวนถาดชื่น

     การจัดสวนแบบถาดชื้นนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อความสวยงาม เพื่อรักษาต้นไม้ไว้ให้สวยงามเท่าที่จะรักษาไว้ได้นานที่สุด

ความรู้ที่ต้องมีเมื่อจัดสวนถาดชื่น บาคาร่า 63

  1. ความรู้ด้านพืชกรรม ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อสามารถปฏบัติในการรักษาพืชดำรงชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ได้นานที่สุดและต้องรู้จักพันธุ์ของต้นไม้เป็นอย่างดีด้วย
  2. ความรู้ในหลักการศิลปะในการจัดสวนถาด บาคาร่า 63 ถ้ารู้และเข้าใจหลักของศิลปะแล้วเราจะรู้ว่าจัดสวนถาดแบบไหนอย่างไรแล้วจึงจะสวย มีการออกแบบที่เหมาะสม

หลักของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวนถาด

      1.เอกภพ หมายถึงความเป้นอันหนึ่งอันเดียวกันของผลงานชิ้นนั้น คือหมายถึงความสวยงามที่ลงตัวอย่างเหมาะสมของ ต้นไม้ หิน กรวด หรือวัสดุอื่นๆดังนั้นเราต้องเลือกวัสดุให้เข้ากันอย่างสวยงาม

  1. ความสมดุล คือการจัดวางองค์ประกอบให้เกิดลักษณะที่สมดุลหรือถ่วงซึ่งกันและกันทั้ง 2 ด้านเป็นอย่างน้อย การจัดสวนถาดชื้นจะใช้ความสมดุลแบบธรรมชาติซึ่งเป็นความสมดุลที่รับรู้จากการมองเห็นและความรู้สึก จึงจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญในการจัด
  2. ความกลมกลืน ความกลมกลืนคือความลงตัวของงานนั้นๆที่พอเหมาะพอดี

      4.ความแตกต่าง เป็นการนำองค์ประกอบหรือส่วนประกอบที่แตกต่างกันมาผสมผสานกัน เช่นนำเอาความแตกต่างของ ลักษณะของต้นไม้ หรือสีของต้นไม้ที่แตกต่างกันมาจัดรวมกันให้เกิดความสวยงาม

  1. สัดส่วน การพิจารณาสัดส่วนมี 2 ลักษณะคือ สัดส่วนของวัตถุหรือขนาดของภาชนะต่างๆ ว่ามีความสูง ตื้น ลึก หนา บาง เท่าไหร่ และสัดส่วนในแง่ของความรู้สึกของมนุษย์ คือการรับรู้ถึงความสวยงาม ความเหมาะสมด้วยความรู้สึก
  2. จังหวะ คือการจัดตำแหน่งและขนาดขององค์ประกอบให้เหมาะสม เช่นระยะห่าง หน้า หลัง หรือความสูง ความต่ำ

      7.จุดเด่น คือเป็นจุดที่เราต้องเน้นเป็นพิเศษ เป็นจุดที่บอกความสำคัญและความหมายที่เราต้องการจะสื่อได้ดี เช่น ทะเล ภูเขา ธารน้ำ